FIK har i nogle år nu har haft en aktiv politik mht. anti-doping, og som en del af denne aktive politik er det pålagt medlemslandene, at have en anti-doping officer (fremover benævnt "anti-doping official" på dansk). I de sidste håndfuld år har denne (indtil nu) ikke-publicerede post været besat/varetaget inden for bestyrelsen.
 I år har DKF valgt en anti-doping official uden for bestyrelsen i forbindelse med den årlige opdatering af posten ved FIK. Dette er gjort i lyset af både Danmarks etablering af et landshold (og medfølgende deltagelse i EM og VM), og med ønsket om grundlæggende at være skarpere på dette felt.
 DKF har således søgt den mest kompetente til posten, og vedkommende har glædeligt, og med glæde modtaget udnævnelsen.

Den nye anti-doping official for DKF er:
                                                                        Babak Jamali
                                                                        5. dan (kendo)
                                       PhD & MSc (Pharmaceutical Science & Analytical Chemistry)

 

 Denne kan kontaktes på: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 1. Etablering af brutto-landsholdstruppen

  Der afholdes shia-orienterede træninger i så mange dele af landet, som træner kapacitet/kompetence tillader i en fastlagt tidsperiode. Antallet af træninger er fastsat som et minimumskrav, og adgang er tilladt for alle medlemmer af DKF, kun begrænset ved et evt. gradueringskrav. Ved afslutningen af perioden fremlægger hver af de involverede trænere, deres anbefalede kandidater til brutto-landsholdstruppen.
  Hvis landsholdstrænerposten er ubesat, udpeger bestyrelsen mindst een landsholdstræner med udgangspunkt i de trænere, der har instrueret ved de shiai-orienterede træninger.
  I dialog med den aktuelle landsholdstræner sammensættes brutto-landsholdstruppen ved tilføjelse af anbefalede kandidater til truppen.

   

 2. Brutto-landsholdstruppen

  Optagelse i brutto-landsholdstruppen gælder fra tidspunkter for denne udvælgelse til tidspunktet for udvælgelse til den endelige delegation. Alle medlemmer der ikke udsendes med den endelige delegation er ikke længere formelt tilknyttet landsholdet. Den endelige delegation anses for formelt ”udsendt” ved final entry for EM eller VM.

   

 3. Brutto-landsholdets træning

  Træningen af bruttolandsholdet planlægges i udgangspunktet af landsholdstræneren, som fastsætter træningsskemaet og træningsindhold for truppen.
  Dette træningsindhold kan også indbefatte deltagelse i turneringer (udover EM og VM), hvis DKFs og/eller holdmedlemmernes økonomi (og tid) tillader.

   

 4. Udvælgelse af den endelige landsholdsdelegation

  Den endelige delegation som udsendes til EM eller VM sammensættes i udgangspunkt af landsholdstræneren til godkendelse af bestyrelsen. Landsholdstræneren skal forelægge sin sammensætning senest 7 dage før påbegyndelse af preliminary entry til det næste EM eller VM, der planlægges deltagelse i.

 5. Landsholdsdelegationen

  Den fastsatte delegation til udsendelse ifm. VM eller EM udgøres af de udvalgte kæmpere plus en coach og en manager. Coach er i udgangspunktet (men ikke nødvendigvis) landsholdstræneren. Skulle omstændighederne ikke tillade det, kan landsholdstræneren og bestyrelsen i samråd udsende en anden i landsholdstrænerens sted. Manageren udpeges i samråd mellem coach og bestyrelsen.
  De udvalgte kæmpere beholder i udgangspunktet deres plads i brutto-landsholdet efter afsluttet EM eller VM – men kan af landsholdstræneren (og kun denne) sættes tilbage til bedømmelse med de andre aspiranter.
  Landsholdstræneren beholder sin position efter afsluttet EM eller VM.

   

 6. Fratrædelse og afskedigelse

  Landsholdets medlemmer kan til enhver tid fratræde deres position. Vi beder om, at landsholdstræneren giver en måneds varsel ved fratrædelse. Vi gør yderligere opmærksomme på, at alle der er udpeget i final entry til et EM eller VM, opfattes som forpligtet indtil afslutningen af den pågældende turnering.
  Overholder et medlem af landsholdet ikke de betingelser for træningsaktivitet, som er fastsat af landsholdstræneren, kan denne bortvise dem fra holdet.
  I tilfælde af alvorlige samarbejdsvanskeligheder eller grov pligtforsømmelse kan bestyrelsen afskedige den siddende landsholdstræner. Før afskedigelsen kan gøres gældende, skal der afholdes mindst eet møde mellem landsholdstræneren og bestyrelsen for at forsøge at afklare konflikterne, og der skal kunne godtgøres konkrete aftalebrud eller manglende indfrielse af officielt tilkendegivede krav eller beslutninger.

   

 7. Meddelelse af ansøgning om plads på brutto-landsholdet*

  Det er ved fremmøde til første træning afholdt i dette regi at ansøgning om plads på brutto-landsholdet meddeles til træneren. Dvs. fremmøde på den første træningsdato er obligatorisk for optagelse.


  *Dette punkt (og nedenstående) gælder fortløbende fra og med 2017.

     OBS:

  I den tid hvor Yukio Kato er landsholdstræner, eller indtil andet udtrykkeligt meddeles, vil udvælgelsesperioden starte ved første fællestræning på Fyn umiddelbart efter afholdt EM eller VM. Den eksakte dato for dette vil meddeles på DKFs facebook side senest ved udgangen af januar samme år.

   

 • DKFs bestyrelse ønsker at klubberne selv skal have adgang til at poste seminarer, fællestræninger og anden information tiltænkt alle DKFs medlemmer på DKFs facebook side.

 • Forudsætningen for at kunne gøre dette på klub-basis er, at klubberne har en facebook side som organisation – i modsætning til at have en facebook gruppe i klubbens navn. På facebook kan en gruppe ikke poste som sådan, men en facebook organisationsprofil kan poste i organisationens navn på facebook.

 • Hvordan klubberne ønsker at være tilstede på facebook, er selvfølgelig ikke et anliggende for DKF, men hvis klubberne ønsker at kunne poste på DKFs facebook side, skal de have en facebook side som organisation. Dette følger af facebooks indretning, og af bestyrelsens ønske om, at poster fra klubberne som sådan, skal være opslået i klubbens navn.

 • Man kan sagtens både have en facebook gruppe, og en facebook organisationsprofil for samme klub.

 • For at DKF er i stand til at stå inde for en effektiv kommunikation med klubberne, kræver det, at klubberne som minimum har givet DKF én officiel e-mail adresse, som modtager af e-post fra DKF.

 • Skulle klubberne ønske flere mail adresser tilføjet, kræver det, at det fremgår klart, hvordan information skal sendes til klubben. F.eks. kan man have to mail adresser, som skal modtage al kommunikaion; eller man kan have en e-mail adresse til kassereren, og en anden til al anden kommunikation. Sålænge det er klart for os, hvem der er ”rette vedkommende” i en given sammenhæng, er det gangbart.

 • DKFs bestyrelse opfordrer til, at klubberne etablerer e-mail adresser, som er tilknyttet klubben, og ikke individuelle medlemmer. Disse e-mail adresser ville så være permanente, og ved udskiftninger i klubbens bestyrelse, ville der ikke være anledning til misforståelser eller forvirring.
  I.e.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. anbefales frem for Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 • DKFs bestyrelse kontaktes via:
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 • Udtrykket ”krav” skal i denne sammenhæng forstås som den forudsætning, der skal opfyldes for at bestyrelsen realistisk set kan tage et ansvar for kommunikationen med klubberne. Erfaringen siger, at i fraværet af denne minimumsstandard vil det før eller siden ske, at meddelelser ikke når frem til ”rette vedkommende”, uden at man på nogen af siderne er bevidste om dette, eller har gjort mindre end man rimeligvis kunne.

 • DKFs bestyrelse vil uagtet opfyldelse af kravet, og uanset forholdende gøre deres yderste for at sikre, at information når frem til klubberne, og til rette vedkommende. Blot kan bestyrelsen ikke rimeligvis love, at dette faktisk sker, udover vores indsigt i den interne kommunkationsstruktur i den enkelte klub.
  Selvfølgeligt vil information modtaget af DKFs bestyrelse også nå frem til rette vedkommende, uanset hvilken adresse det sendes til – under forudsætning af at vedkommende faktisk er i bestyrelsen.

DKF Generalforsamling 20-03-2016

Lokation: Carlsens Skiødtsvej 37, 5220 Odense

Tilstedeværende, stemmeberettigede klubber til dette års general-forsamling:

Aarhus Kendo

Odense Kendo

Nordfyns Kendo

Herning Kendo

 • Valg af dirigent, referent, samt stemmetæller.

Dirigent: David Anyosisye Mwaipaya

Stemmetæller samt referent: Natasha Jette Vestersøe Sjøgreen

 • Dette vedtages enstemmigt

 • Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Efter et overstået VM 2015 er landsholdsaktiviteten forsat med en ny runde landsholdsudtagelse der stiler frem mod deltagelse i EM 2016. Der er i den forbindelse lagt grobund for et mere struktureret arbejde med landsholdet – der er givet info til klubberne herom.

DKF er af den forhåbning, at landsholdsaktiviteten spreder sig, da aktiviteten omk. landsholdet skal komme klubberne til gode.

Grundet en forholdsvis ”ung” bestyrelse, har året 2015 desuden budt på megen arbejde med det interne samarbejde i DKF – dette har styrket vores effektivitet som forbund.

 • Gennemgang og godkendelse af regnskab for det forløbne år.

Selvom pengene er små, er det lykkedes at skabe et lille, stabilt overskud gennem nedsættelse af kontingent til EKF, salg af udstyr samt mindskelse af div. gebyrer.

 • Budgettet godkendes enstemmigt

 • Behandling af indkomne forslag.

 1. Vedtægtsændringer:

Kasseren bliver tegningsberettiget og sekretæren frafalder som tegningsberettiget, dette skal godtages af 1/3 del af de tilstedeværende ved generalforsamlingen.

 • Vedtages enstemmigt

Nedsættelse af Iaidoklubbens klubkontingent fra nuværende 1000 kr pr/år til 500 kr pr/år. Denne nedsættelse af kontingent er ikke permanent og tages op til revurdering fra år til år.

 • Vedtages enstemmigt

 1. Klubberne skal have en officiel e-mail hvortil alt materiale fra DKF til klubben/klubberne sendes.

Diskussionen omk. dette munder ud i følgende:

 • Strømlignet ”krav” om officiel E-mail adr. Klubberne skal have én officiel E-mail adr. hvorpå de modtager info fra fx DKF. Hvis dette ikke efterkommes forbeholder DKF sig retten til at frasige sig ansvar, hvis informationen ikke kommer ud.

 • Det ses gerne at klubberne opretter E-mails til div. bestyrelsesposter der består på tværs af skiftende bestyrelser.

- Vedtages enstemmigt

 • Ny økonomisk struktur

DKF ønsker at puljeinddele indkommende økonomiske midler i følgende puljer

1) Landsholdet

2) Kendofremmende formål

3) Tuneringer samt kurser

Dette gøres i et forsøg på større gennemsigtighed omk. DKF’s håndtering af midler. Det bliver desuden muligt for klubberne at søge midler fra pulje 2) Kendofremmende formål.

 • Vedtages enstemmig.

 • Facebook.

Klubberne får lavet en facebookside der er en offentlig virksomhed. Klubberne bliver da medredaktør på DKF’s Facebookside og derved har mulighed for at poste på DKF’s side for deres egen klub.

- DKF anbefaler at klubberne opretter facebookside som offentlig virksomhed, DKF ændrer Facebookstruktur der giver klubberne tilladelse til at poste

 • Vedtages enstemmigt.

 • Fremtidsvisioner – en 3 års plan

DKF har udarbejdet en 3 års plan der strækker sig fra 2016 til VM 2018, denne plan indeholder et ønske om oprettelsen af et ungdoms talenthold, udtagelses af landshold umiddelbart efter EM 2016 samt oprettelsen af 2 årlige DKF fællestræninger, en i foråret der indeholder en Goodwill turnering, samt en i efteråret der indeholder et instruktør seminar.

Der er fastsatte krav om udtagelsen til landholdet umiddelbart efter EM: 1) Der er krav om, at de der ønsker at komme i betragtning til landsholdet deltager ved Nordfyns fællestræning i april mdr.

2) Den følgende mdr. vil landsholdstræneren besøge de klubber, hvor der er medlemmer der ønsker at deltage på landholdet.

3) Der er krav om, at de der ønsker at komme i betragtning til landsholdet deltager ved Nordfyns fællestræning i maj mdr.

 • Valg af medlemmer til bestyrelsen

Formand: David Anyosisye Mwaipaya

 • Vedtages enstemmigt

Næstformand: Adam Stahl

 • Vedtages enstemmigt

Kasser: Jesper Andersen

 • Vedtages enstemmigt

Sekretær: Natasha Sjøgreen

(Jens Jensen genopstille ikke til nogen poster i DKF

Opstiller som sekretær Natasha Sjøgreen.)

 • Vedtages enstemmigt

Menig medlem: Ingen opstiller.

Subliant: ingen opstiller

Revisor: Yukio kato

 • Vedtages enstemmigt

 • Evt.

 • Landstræneren informerer at; ”landsholdet kører, men er presset på bla. sygdom men ISÆR vanskeligheder med at skaffe lokaler”.

 • Afslutning.

Tak for velafholdt generalforsamling!

Med venlig hilsen

Dansk Kendo Forbunds bestyrelse