Struktur for landsholdets drift

Publiceret: 20. april 2016

 1. Etablering af brutto-landsholdstruppen

  Der afholdes shia-orienterede træninger i så mange dele af landet, som træner kapacitet/kompetence tillader i en fastlagt tidsperiode. Antallet af træninger er fastsat som et minimumskrav, og adgang er tilladt for alle medlemmer af DKF, kun begrænset ved et evt. gradueringskrav. Ved afslutningen af perioden fremlægger hver af de involverede trænere, deres anbefalede kandidater til brutto-landsholdstruppen.
  Hvis landsholdstrænerposten er ubesat, udpeger bestyrelsen mindst een landsholdstræner med udgangspunkt i de trænere, der har instrueret ved de shiai-orienterede træninger.
  I dialog med den aktuelle landsholdstræner sammensættes brutto-landsholdstruppen ved tilføjelse af anbefalede kandidater til truppen.

   

 2. Brutto-landsholdstruppen

  Optagelse i brutto-landsholdstruppen gælder fra tidspunkter for denne udvælgelse til tidspunktet for udvælgelse til den endelige delegation. Alle medlemmer der ikke udsendes med den endelige delegation er ikke længere formelt tilknyttet landsholdet. Den endelige delegation anses for formelt ”udsendt” ved final entry for EM eller VM.

   

 3. Brutto-landsholdets træning

  Træningen af bruttolandsholdet planlægges i udgangspunktet af landsholdstræneren, som fastsætter træningsskemaet og træningsindhold for truppen.
  Dette træningsindhold kan også indbefatte deltagelse i turneringer (udover EM og VM), hvis DKFs og/eller holdmedlemmernes økonomi (og tid) tillader.

   

 4. Udvælgelse af den endelige landsholdsdelegation

  Den endelige delegation som udsendes til EM eller VM sammensættes i udgangspunkt af landsholdstræneren til godkendelse af bestyrelsen. Landsholdstræneren skal forelægge sin sammensætning senest 7 dage før påbegyndelse af preliminary entry til det næste EM eller VM, der planlægges deltagelse i.

 5. Landsholdsdelegationen

  Den fastsatte delegation til udsendelse ifm. VM eller EM udgøres af de udvalgte kæmpere plus en coach og en manager. Coach er i udgangspunktet (men ikke nødvendigvis) landsholdstræneren. Skulle omstændighederne ikke tillade det, kan landsholdstræneren og bestyrelsen i samråd udsende en anden i landsholdstrænerens sted. Manageren udpeges i samråd mellem coach og bestyrelsen.
  De udvalgte kæmpere beholder i udgangspunktet deres plads i brutto-landsholdet efter afsluttet EM eller VM – men kan af landsholdstræneren (og kun denne) sættes tilbage til bedømmelse med de andre aspiranter.
  Landsholdstræneren beholder sin position efter afsluttet EM eller VM.

   

 6. Fratrædelse og afskedigelse

  Landsholdets medlemmer kan til enhver tid fratræde deres position. Vi beder om, at landsholdstræneren giver en måneds varsel ved fratrædelse. Vi gør yderligere opmærksomme på, at alle der er udpeget i final entry til et EM eller VM, opfattes som forpligtet indtil afslutningen af den pågældende turnering.
  Overholder et medlem af landsholdet ikke de betingelser for træningsaktivitet, som er fastsat af landsholdstræneren, kan denne bortvise dem fra holdet.
  I tilfælde af alvorlige samarbejdsvanskeligheder eller grov pligtforsømmelse kan bestyrelsen afskedige den siddende landsholdstræner. Før afskedigelsen kan gøres gældende, skal der afholdes mindst eet møde mellem landsholdstræneren og bestyrelsen for at forsøge at afklare konflikterne, og der skal kunne godtgøres konkrete aftalebrud eller manglende indfrielse af officielt tilkendegivede krav eller beslutninger.

   

 7. Meddelelse af ansøgning om plads på brutto-landsholdet*

  Det er ved fremmøde til første træning afholdt i dette regi at ansøgning om plads på brutto-landsholdet meddeles til træneren. Dvs. fremmøde på den første træningsdato er obligatorisk for optagelse.


  *Dette punkt (og nedenstående) gælder fortløbende fra og med 2017.

     OBS:

  I den tid hvor Yukio Kato er landsholdstræner, eller indtil andet udtrykkeligt meddeles, vil udvælgelsesperioden starte ved første fællestræning på Fyn umiddelbart efter afholdt EM eller VM. Den eksakte dato for dette vil meddeles på DKFs facebook side senest ved udgangen af januar samme år.

Jens Møllgaard