Indkaldelse til årlig generalforsamling:

DKF inviterer hermed alle klubber til den ordinære generalforsamling 2019.

Datoen er søndag, den 24. marts 2019 kl. 12.00 i Odense.

Stedet i år er på Asia Restaurant Odense, Tagtækkervej 8,5230 Odense M

Tilmelding til den årlige ordinære generalforsamling bedes sendes til secretary@kendo-dkf.dk dog senest 10. marts 2019 hvor mange deltager i bliver og hvilken klub i er fra.

Dagsorden for GF er skrevet nedenfor.

Eventuelle forslag til drøftelse på GF skal sendes til os snarest muligt på e-mail, president@kendo-dkf.dk dog senest 11. marts

2018, så de kan tilføjes under punkt 4, "Behandling af indkomne forslag"
De yderligere punkter vil derefter blive udsendt til jer alle på e-mail.

Af hensyn til stedets valg, er tilmeldingsfrist til GF ligeledes den 17. marts 2019.

Foreningens vedtægter vedrørende ordinær generalforsamling.

Stk. 1 Generalforsamlingen er DKF’s højeste myndighed.

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i februar/marts måned. Der indkaldes med mindst 4 ugers varsel med angivelse af dagsorden til formanden i medlemsklubberne.
Stk. 3 En klub har kun stemmeret hvis, den senest på forsamlingsdagen har betalt forefaldet kontingent. Hver klub har en (1) stemme ved generalforsamlingen. Generalforsamlingen forbliver virksom, uanset om en klub udebliver. Der stemmes ikke ved fuldmagt.

Stk. 4 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før forsamlingen.
Stk. 5 Indkommende forslag afgøres med simpelt flertal, ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager, dog ikke forslag vedrørende vedtægtsændringer. Ved stemmelighed forkastes forslaget.

Stk. 6 Generalforsamlingen ledes af en dirigent.

 

 • Valg af dirigent, referent, samt stemmetællere.

 • Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

 • Gennemgang og godkendelse af regnskab for det forløbne år.

 • Behandling af indkomne forslag.

 • Gennemgang og godkendelse af budget for det kommende år. Herunder fastsættelse af kontingent.

 • Valg af formand.

 • Valg af næstformand.

 • Valg af kasserer.

 • Valg af sekretær.

 • Valg af menigt bestyrelsesmedlem. · Valg af suppleant til bestyrelsen.

 • Valg af revisor.

 • Eventuelt.

 • Afslutning.

 

Med venlig hilsen

DKF Bestyrelse

Jens Møllgaard