Opdateret Dagsorden til Generalforsamling

På Søndag er der generalforsamling i Dansk Kendo Forbund. I kan læse indbydelsen her.

I den forbindelse kommer her en opdateret dagsorden for mødet. Vi håber at så så mange klubber repræsenteret som muligt.

Dagsorden for GF2019

 • Valg af dirigent, referent, samt stemmetællere.

 • Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

 • Gennemgang og godkendelse af regnskab for det forløbne år.

 • Behandling af indkomne forslag.

  • Indførsel af MobilPay til betaling af blandt andet graduerings og deltagergebyrer mv.

  • Forbundet vil gerne i dialog med klubberne omkring hvordan vi håndtere kommunikation med pressen omkring landsholdsdeltagerne. Her primært om klubberne selv vil stå for kommunikation til lokalpressen om lokale deltagere eller om man ønsker forbundet skal have en rolle i denne sammenhæng. Der vil også være snakke om forbundets kommunikation generelt og hvordan klubber og DKF kan samarbejde

  • Vedtægtsændringer mht. klubbernes indmedling af medlemmer

   Nuværende vedtægter:

   §5 stk. 3

   En klub er først gyldige medlem, når den har betalt et af

   generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves årligt.

   Forslag til ændrede vedtægter:

   §5 stk. 3

   a. En klub er først gyldige medlem, når den har betalt et af

   generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves årligt.

   b. En medlemsklub er forpligtet til at sørge for, at alle klubbens

   fuldgyldige medlemmer er indmeldt i DKF.

  • Præsentation af forbunds aftale med Sportsmaster.

 • Gennemgang og godkendelse af budget for det kommende år. Herunder fastsættelse af kontingent.

 • Valg af formand.

 • Valg af næstformand.

 • Valg af kasserer.

 • Valg af sekretær.

 • Valg af menigt bestyrelsesmedlem. · Valg af suppleant til bestyrelsen.

 • Valg af revisor.

 • Eventuelt.

 • Afslutning.

Jens Møllgaard