Referat af GF2019

 1.   Valg af dirigent, referent, samt stemmetællere.

Til dirigent vælges: David Mwaipaya

Til referent vælges: Jens Møllgaard

Til stemmetæller vælges: Mark Ruby

Tilstede er: Vejle kendo, Herning kendo, Bogense kendo, Aarhus kendo, Thy Kendo, Odense kendo og København kendo.

 Ikke tilstede: Aalborg Selvforsvar og Ju-Jitsu Klub

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig

2.   Bestyrelsens beretning for det forløbne år

DKF har fået en ny hjemmeside, og har øget investeringen af ressourcer i vores

kommunikation via facebook og hjemmesiden. Vi kan se, at det ikke er spildt i

forhold til at nå flere mennesker uden for kendo, men vi er også interesserede i

at bruge platformen til at bringe klubberne sammen.

 

DKFs hjemmeside er samtidig også en hjemmeside for klubberne i Danmark, og

klubberne skal derfor vide, at klubberne som sådan eller medlemmer i deres

klubber, også opfordres til at tænke på hjemmesiden, som et sted at *poste*

indhold, hvis der er nogen, der har noget, som kan tænkes at have almen

interesse for kendoka. DKF ville være meget interesseret i at kigge på materiale

indsendt til ( secretary@kendo-dkf.dk ), som et bidrag til hjemmesiden.

 

Landsholdet er i stadig udvikling både i forhold til de enkelte deltagere, men også

i forhold til organisation, støtte og aktiviteter.

 

“Talentholdet”; unge under 15 som trænede med landsholdet i de sidste par år,

er nu gamle nok til at deltage i EM, og vil være opstillet i år for første gang.

 

DKF har fået en rabat aftale forhandlet på plads med Sportsmaster, som dækker

ved køb af Nike produkter, landsholdet vil ved kommende EM kunne ses i vores

første indkøb med tryk.

 

Endeligt vil jeg blot fremhæve, at det fremadrettet har en stor værdi for DKF -

forstået som samarbejdet på landsplan mellem de forskellig klubber - at

bestyrelserne i de enkelte klubber bliver mere administrativt aktive, og frem for alt

regelrette i deres arbejde. Det er givetvis ikke verdens mest ophidsende aktivitet,

at lave administrative arbejde i en klub, men værdien af dette arbejde er stort

både i forhold til klubben, og i forhold til andre klubber og DKF, og den store

værdi af dette arbejde, og måske mest synligt ift. de ting, der ikke kan lykkes,

hvis administrationen ikke er klar til at understøtte og bære.

 

David A. Mwaipaya - Formand, DKF

 

Spørgsmål til beretningen:

KBH kendo opfordre forbundets bestyrelse af tage beretningens sidste kommentar omkring klubsamarbejde op på bestyrelsesmøde.

 

Beslutning:

Beretningen godkendes enstemmigt

3.   Gennemgang og godkendelse af regnskab for det forløbne år.

Regnskabet gennemgået af kasseren.

Regnskabet vedligge som bilag

 

Beslutning:

Regnskabet er godkendes enstemmigt

4.   Behandling af indkomne forslag.

a.  Indførsel af MobilPay fra Danske Bank til betaling af blandt andet graduerings og deltagergebyrer mv.

Forslaget vil give en ekstra betalingsmulighed ud over den eksisterende, så gebyret går uden om klubbernes budget. Det er arrangørende af gradueringens vurdering hvilken betalingsmetode de vil bruge i forhold til sikre at betaling sker.

Spørgsmål

GF ønsker at bestyrelsen undersøger andre muligheder, men godkender at man bruger MobilPay

 Beslutning:

               Forslaget godkendes enstemmigt

b.  Forbundet vil gerne i dialog med klubberne omkring hvordan vi håndtere kommunikation generelt.

Der har i flere år være et ønske fra DKF om at klubberne er mere aktive i at generere ”content” til diverse platforme som Facebook og hjemmesiden.

Et ønske der tidligere har være kommunikeret om med klubberne.

DKF ser det som vores opgave at kommunikere om DKF relaterede aktiviteter, herunder

 

1.    ikkyu og dan gradueringer

2.    Aktiviteter der direkte støttet eller gennemført af DKF

3.    Landsholdsinformationer

4.    Bestyrelses, udvalgs og GF informationer

5.    Informationer fra internationale samarbejdes organisationer

 

              Ikkyu og dan gradueringer

Alle klubber der selv står for ikkyu gradueringer eller har medlemmer til Dan gradueringer kan få resultater publiceret på DKF hjemmeside og Facebook hvis de informere DKF sekretær om resultater. Det er klubbernes ansvar at indberette rigtige informationer hvis de ønsker at fremhæve deres medlemmers indsats.

 

             Aktiviteter der direkte støttet eller gennemført af DKF

DKF skelner skarpt mellem klub arrangementer og DKF arrangementer. Dette er ligegyldig hvor store klubbernes arrangementer er eller hvilke Sensei der måtte deltage.

Dette sker for at klubberne kan profilere sig fuldt up sig på deres arrangement og høste frugten af deres indsats uden at DKF blander sig.

 

              Landsholdsinformationer

DKF ser det som sit ansvar at kommunikere generelt omkring landsholdet. Processen her er under udvikling men på sigt vil vi lave en reel presse strategi.

I den forbindelse skal forbundet ha afklaret græseflader omkring hvad der er DKF kommunikation og hvad der er klubbernes ansvar.

 

Kommentarer

København vil gerne at DKF bestyrelse styre kommunikationen omkring landsholdet på alle niveauer.

Århus vil gerne at forbundet sikre sig at kommunikationerne ikke strider klubberne.  

 

Beslutning:

Det er enighed om at DKF søger at afklare grænseflader omkring kommunikation med hver enkel klub

 

c. Vedtægtsændringer mht. klubbernes indmelding af medlemmer

Nuværende vedtægter:

§5 stk. 3

En klub er først gyldige medlem, når den har betalt et af

generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves årligt.

Forslag til ændrede vedtægter:

§5 stk. 3

a. En klub er først gyldige medlem, når den har betalt et af

generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves årligt.

b. En medlemsklub er forpligtet til at sørge for, at alle klubbens

fuldgyldige medlemmer er indmeldt i DKF.

 

Hvis vi vedtager punktet er klubber forpligtet til at informere kommende medlemmer at de også er medlem af DKF når de melder sig ind i klubben.

                

Beslutning:

Forslaget godkendes enstemmigt

5.   Præsentation af forbunds aftale med Sportsmaster. 

Aftalen er en landsdækkende aftale som DKF klubber kan benytte til at købe klubtøj. Selve kontakten til sportsmaster gå gennem DKF. Aftalen gælder i 4 år og kan genforhandles.  

 

Aftalen giver 35% rabat på Nike team kollektion og 25% resten kollektionen. Man betaler pr. tryk men oprettelsen af layout er gratis.

 

6.   Gennemgang og godkendelse af budget for det kommende år. Herunder fastsættelse af kontingent.

 

Budget: Vedligges som bilag.

Landsholdet står for 50% af udskifterne på budgettet.

Pga. fald i indtægter er DKF næste år nød til at skære 10-20% af de midlerne der afsættes til landsholdet. Reduktionen vil ikke ha en direkte indflydelse på driften af holdet men vil trække på det kapitalberedskab som ligger i budgettet.

 

Vi prøver konstant at genererer et overskud der kan udvide kapitalberedskabet.

Beredskabet opbygges for på sigt, at kan opbygge nok kapital til sikre driften af det nuværende landshold og andre aktiviteter her under større junior og kvinde landshold. Beredskabet bør på sig være min. 80.000 kr. Beslutningen af hvad der på sigt skal ske i forhold til kapitalberedskabet er oppe til den nye bestyrelse.

 

Kontingentniveauet fastholdes.

 

Spørgsmål/kommentarer.

Vejle, KBH og den generelle stemning er at de penge DKF bruger på landsholdet er i bedst brugte penge og er til fordel for alle klubber i DK.     

 

Beslutning:

Budgettet godkendes enstemmigt

 

7.   Valg til bestyrelsen

Valg af formand.

                 David Mwaipaya, Odense kendo genvælges        

Valg af næstformand.

                 Mark Ruby, København kendo genvælges  

Valg af kasserer.

                 Jesper K. Andersen, Herning kendo genvælges 

Valg af sekretær.

                 Jens Møllgaard Jensen, Thy Kendo vælges  

Valg af menigt bestyrelsesmedlem.  

                 -                                                                                            

Valg af suppleant til bestyrelsen.

                 Martin Polansky, Vejle kendo vælges                                                                        

Valg af revisor. 

                 Yukio Kato, Nordfyn kendo genvælges

 

8.   Eventuelt.

a.

I forhold til GPDR har forbundet ingen medlemsinformationer liggende, da vi har nedlagt databasen. Frem over stoler DKF på de indberetningstal som klubberne indberetter. Disse tal er frie af personoplysninger.

                

b.

Vejle har hjulpet med lokaler til Landsholdstræninger og DKFs landsholdstræneren er taknemlig for hjælpen.  

                

c.

Landsholdstræneren udtrykker tilfredshed med fremgangen på landsholdet. Der bliver snakket en del om deltagernes indsats og hvad de får ud af træningen.

Selv om det i et vist omfang er ”nemt” at komme i betragtning til holdet, bliver der stillet faste krav til deltagelse og arrangement. Det er derfor vigtigt at klubber, trænere og elever forstår hvad de siger ja til og at processen med træningen kræver en stor indsats.  

 

d.

Udviklingen i trafik på hjemmesiden er som følger:

Den nye hjemmeside startede i november 2018 og er linket med DKF Facebook side. indledningsvis var der naturligt et stort antal besøgende.

Herefter er antallet af månedlige unikke besøgende steget måned for måned.

Februar 2019, havde 260 unikke besøgende.

Ud over hovedsiden er siden ”klubber i Danmark” den mest besøgte.

Det meste af trafikken kommer fra Facebook.

 

Tak for en go generalforsamling!

Jens Møllgaard